JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 1- ДУБОКО ЗАМРЗНУТИ ПРОИЗВОДИ, ЈН бр. ППДО-6/19 dobra pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva 04.11.2019. год. до 08,30 час. 04.11.2019. год. ppdo-6-19-obavestenjeopodnetomzahtevuzazastituprava.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-ppdo-6-19.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru-ppdo-6-19.pdf